Деякий час сайт працюватиме в тестовому режимі
Графік роботи лікарні: цілодобово

Телефон :  032-236-83-53

Управління якістю медичної допомоги

Додаток № 1

до наказу КЗ ЛОР «ЛОІКЛ»

від 01.03.2013 № 46

Положення про медичну раду та клініко-експертну комісію

 КЗ ЛОР «ЛОІКЛ»

1. Загальні положення

1.1. Медична рада КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» (далі – Медична рада) створюється з метою управління та контролю якості медичної допомоги, координації діяльності структурних підрозділів КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» (далі – Лікарні).

1.2. Об’єктом контролю є медична допомога (комплекс профілактичних, лікувально-діагностичних і реабілітаційних заходів, які були проведені за визначеною технологією та з метою досягнення конкретних результатів).

1.3. Якість медичної допомоги – це належне (відповідно до стандартів, клінічних протоколів) проведення всіх заходів, які є безпечними, раціональними, прийнятними з точки зору коштів, що використовуються в даному суспільстві, і впливають на смертність, захворюваність, інвалідність.

1.4. Контроль якості медичної допомоги забезпечується поєднанням двох його форм: зовнішнього та внутрішнього контролю.

1.4.1. Зовнішній контроль якості медичної допомоги – це контроль за додержанням державних вимог щодо якості медичної допомоги. Зовнішній контроль якості медичної допомоги може бути попереджувальним або поточним. Попереджувальний зовнішній контроль – це контроль, спрямований на забезпечення певних гарантій якості, що відбувається шляхом ліцензування господарської діяльності з медичної практики, державної акредитації ЗОЗ та атестації лікарів та молодших медичних спеціалістів. Поточний зовнішній контроль – це контроль, спрямований на визначення ступеня відповідності діяльності і конкретних результатів роботи ЗОЗ державним вимогам медичних стандартів, нормативів та  клінічних протоколів медичної допомоги.

1.4.2. Внутрішній контроль якості медичної допомоги – це контроль, який здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги державним вимогам стандартів, нормативів, клінічних протоколів лікувально-консультативними комісіями, клініко-патологоанатомічними конференціями, лікарями (самоконтроль) та керівництвом ЗОЗ.

1.5. Склад Медичної ради затверджується наказом головного лікаря Лікарні.

1.6. Медична рада керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншим чинним законодавством України, наказами МОЗ України, ГУОЗ ЛОДА, головного лікаря лікарні, цим положенням та статутом КЗ ЛОР «ЛОІКЛ».

1.7. Медична рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Основні завдання Медичної ради

2.1. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги шляхом контролю за кваліфікацією лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у закладі охорони здоров’я; самооцінки медичних працівників; організації надання медичної допомоги у закладі охорони здоров’я; моніторингу реалізації управлінських рішень; моніторингу дотримання структурними підрозділами закладу охорони здоров’я стандартів у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів; моніторингу системи індикаторів якості медичної допомоги; вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги.

2.2. Забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості.

2.3. Координація діяльності структурних підрозділів лікарні щодо впровадження системи управління та контролю якості медичної допомоги;

2.4. Моніторинг ефективності системи управління та контролю якості медичної допомоги в Лікарні.

2.5. Розробка пропозицій щодо покращення медичної допомоги в Лікарні та планування заходів щодо покращення системи управління та контролю якості медичної допомоги.

2.6. Впровадження в діяльність лікарні медичних стандартів (далі – МС), клінічних протоколів медичної допомоги (далі – КПМД) шляхом розробки локальних протоколів медичної допомоги (далі – ЛПМД).

2.7. Здійснення експертизи відповідності наданої медичної допомоги державним вимогам медичних стандартів, нормативів та клінічних протоколів медичної допомоги.

3. Основні функції Медичної ради

На засіданнях Медичної ради розглядаються питання:

3.1. Доступності медичної допомоги.

3.2. Безперервного підвищення професійного рівня медичного персоналу закладу.

3.3. Прав та безпеки пацієнтів.

3.4. Впровадження нових медичних технологій.

3.5. Динаміки показників (індикаторів) якості надання медичної допомоги Лікарнею та її окремими структурними підрозділами.

3.6. Виконання планів робіт структурних підрозділів Лікарні.

3.7. Виконання плану підвищення кваліфікації медичних працівників.

3.8. Експертизи відповідності вимогам медико-технологічних стандартів
(МС, КПМД, ЛПМД, нормативів санітарно-епідеміологічних вимог, використання виробів медичного призначення).

3.9. Раціонального використання коштів в лікарні.

3.10. Аналіз призначення та використання наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів.

3.11. Забезпечення компонентами та препаратами донорської крові і профілактики гемотрансмісивних інфекцій.

3.12. Підготовки до державної акредитації.

3.13. Розгляд випадків:

А. смерті;

Б. внутрішньолікарняного інфікування й ускладнень;

В. первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку;

Г. повторної госпіталізації з приводу того самого захворювання протягом року;

Д. захворювань з подовженими чи укороченими термінами лікування (чи тимчасової непрацездатності);

Е. з розбіжністю діагнозів;

Ж. недотримання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення, а також у випадках що супроводжувалися скаргами пацієнтів та/або близьких осіб, які доглядають за пацієнтами, шляхом клініко-експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги.

З. надання звітів.

4. Права Медичної ради

Медична рада для виконання покладених на неї завдань має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Лікарні необхідні матеріали та інформацію.

4.2. Створювати у разі потреби тимчасові комісії, експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них фахівців закладів охорони здоров’я, установ і організацій, вчених, представників громадських організацій (за згодою), затверджувати плани роботи та звіти про їх діяльність.

4.3. Надавати пропозиції Департаменту ОЗ ЛОДА щодо питань якості надання медичної допомоги.

4.4. Запрошувати на засідання посадових осіб Департаменту ОЗ ЛОДА, науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, організацій, підприємств, фондів соціального страхування, тощо.

4.5. Направляти своїх представників для участі в нарадах, конференціях і семінарах з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в охороні здоров’я.

4.6. Заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів лікарні, про виконання покладених на них завдань з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в охороні здоров’я.

4.7. Приймати рішення з питань, що входять до компетенції Медичної ради лікарні та здійснювати контроль за їх виконанням.

5. Організація діяльності Медичної ради

5.1. Медичну раду очолює головний лікар Лікарні.

5.2. До складу Медичної ради Лікарні можуть входити керівники структурних підрозділів та керівництво лікарні, фахівці вищих навчальних закладів з якими співпрацює лікарня (за згодою), представники громадських організацій, професійних асоціацій.

5.3. Для організації своєї роботи Медична рада Лікарні утворює президію у складі голови, його заступників і відповідального секретаря.

5.4. Персональний склад Медичної ради затверджується наказом головного лікаря.

5.5. Члени Медичної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

5.6. Голова Медичної ради веде засідання, у разі відсутності голови його функції виконує один із його заступників.

5.7. На засідання крім членів Медичної ради можуть запрошуватися найбільш досвідченні фахівці інших закладів охорони здоров’я, представники інших установ та органів державної виконавчої влади (за згодою їх керівників). Запрошення їм надсилаються секретарем Медичної ради Лікарні за дорученням Голови.

5.8. Засідання Медичної ради проводяться один раз на місяць та при виникненні такої потреби за дорученням головного лікаря Лікарні. Засідання клініко-експертної комісії проводяться в разі такої необхідності за дорученням головного лікаря Лікарні та (або) за рішенням Медичної ради.

5.9. Рішення Медичної ради приймаються більшістю голосів. При рівності голосів, голос голови Медичної ради є вирішальним. Рішення Медичної ради оформляються протоколом. Протокол підписується секретарем і надається на підпис голові Медичної ради у п’ятиденний термін після проведення засідання.

5.10. Клініко-експертна оцінка якості та обсягів медичної допомоги здійснюється клініко-експертною комісією КЗ ЛОР «ЛОІКЛ» шляхом експертизи клінічних питань діагностики, лікування та реабілітації протягом 30 днів з дня надходження відповідного звернення, про що складається висновок за результатами клініко-експертної оцінки за формою, наведеною в додатку до Порядку контролю якості медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України від 28.09.2012 № 752 «Про порядок контролю якості медичної допомоги».

5.11. Рішення Медичної ради мають рекомендаційний характер, у разі потреби впроваджуються наказами по Лікарні.

5.12. Організаційно-технічне забезпечення роботи Медичної ради, відповідальність за ведення і зберігання документації покладається на секретаря Медичної ради;

5.13. Секретар Медичної ради, секретар клініко-експертної комісії, організовує роботу, веде протокол засідань, складає та оформляє висновок за результатами клініко-експертної оцінки, здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів виконання рішень Медичної ради та рішень клініко-експертної комісії.